De DKW heeft al jaren een gezonde liquide positie en doordat in het Corona jaar 2020 geen noemenswaardige  activiteiten zijn uitgevoerd is de liquiditeit verder versterkt. In de ALV van dit jaar heeft het bestuur haar leden geïnformeerd dat zij een deel van het vermogen zou willen inzetten – in lijn met de doelen van de DKW – ten bate van het ondernemersklimaat in Deventer. Dit voorstel werd positief ontvangen.

Als vervolg hierop kwam in oktober een sub-groepje van leden, samen met een delegatie van het bestuur, bijeen om gedachten te verzamelen voor een waardevolle aanwending van de gelden.

In de dialoog was een gezamenlijke focus op de belangen van medewerkers. Met name medewerkers die in een lastige positie verkeren door bijvoorbeeld taalachterstand, schuldenproblematiek of gezondheidsissues. Op basis van onderzoek is aangetoond dat medewerkers die kampen met problematieken, meer verzuimen, minder productief zijn en vaker gedoe hebben met collega’s.

Natuurlijk zijn DKW werkgevers in eerste instantie zelf verantwoordelijk om eigen medewerkers in beeld te hebben en constructief te begeleiden maar wellicht kunnen de DKW gelden een stimulans voor DKW bedrijven zijn om medewerkers, die in het nauw zitten, beter en eerder te helpen.

Door:

  • Een set spelregels met elkaar te delen over ondersteuning voor medewerkers in het nauw
  • Hulp bij afspraken document met medewerkers
  • Hulp van DKW collega’s (deskundigheidskring rond medewerkers-problematieken)
  • Budgetcoach in te huren, in te zetten
  • Een garantie budget vanuit DKW beschikbaar te stellen (DKW staat garant voor (deel) schuldovername werkgever
  • En nog meer …

De eerste presentatie van dit idee is gegeven op de ledenbijeenkomst van de DKW op 28 oktober jl. Het idee werd positief ontvangen.

De bedoeling is om in het eerste kwartaal 2022 een plan uit te werken, waarna het uiteraard ter instemming wordt voorgelegd aan de leden.